Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел. (+381 35) 223-805, Факс: (+381 35) 223-805

Наставно-научно веће Факултета

Наставно-научно веће Факултета (у даљем тексту: Веће) чине сви наставници и сарадници који су засновали радни однос на Факултету.
Своје функције Веће остварује у складу са надлежностима које су му дате Законом о високом образовању и Статутом Факултета.

У текућој години Веће ће:

 • разматрати извештај о раду Факултета за протеклу школску годину и утврдити предлог годишњег програма рада за текућу школску годину;
 • утврђивати предлоге о питањима о којима одлучује веће;
 • разматраће и донеће нове наставне планове и програме студија у складу са реформом високог образовања која тече у Србији;
 • анализирати успех студената и иницирати мере за унапређивање процеса и исхода педагошког рада;
 • утврдити број тема за дипломске радове за текућу школску годину;
 • доносити одлуке у вези са одобравањем тема за специјалистичке радове, магистарске тезе и докторске дисертације;
 • образовати сталне и повремене комисије и утврдити њихов састав и делокруг рада;
 • разматрати актуелна питања обезбеђивања наставника и сарадника на Факултету и њиховог стручног усавршавања;
 • пратити активности које проистичу из сарадње са актуелним програмима на Факултету
 • формирати комисију за обезбђење квалитета и на њен предлог донети стандарде и поступке за обезбеђење квалитета
 • обављати и друге послове у складу са својим надлежностима.

Веће ће наставити да активно учествује у процесима реформе високог образовања.