Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел. (+381 35) 223-805, Факс: (+381 35) 223-805

Савет Факултета

 

Савет Факултета у новом сазиву конституисан је 22. децембра 2015. године. Савет Факултета чине 11 представника наставника и сарадника, 2 представника запослених ван наставе, три представника студената и три представника оснивача.

 

Председник Савета је проф. др Ружица Петровић
Заменик је др Вера Савић.

Представници Наставно-научног већа Факултета:

проф. др Ружица Петровић
проф. др Радмила Миловановић
доц. др Ивана Ћирковић-Миладиновић
доц. др Ирена Голубовић-Илић
доц. др Биљана Стојановић
доц. др Александра Михајловић
наставник страног језика др Вера Савић
доц. др Душан Ристановић
асист. др Бранко Илић
асист. др Маја Димитријевић
асист. Милица Ђокић

Представници запослених ван наставе:

Милан Лукић, референт за мастер академске и докторске студије
Снежана Гајић, референт за основне академске студије

Представници студената:

Жељко Стојковић
Илија Петровић
Стефан Љубомировић

Представници оснивача:

1.
2.
3.

Мандат члановима Савета траје три године, осим представницима студената чији мандат траје једну годину.Савет је првенствено ангажован на решавању оних питања која су од битног значаја за живот и рад и даљи развој Факултета, а која призилазе из Закона о високом образовању и Статута Факултета.
У оквиру тога, Савет Факултета:

  • разматра извештај о раду Факултета за протеклу школску годину и доноси годишњи програм рада за текућу школску годину;
  • усклађује постојеће и доноси нове опште акте из своје надлежности у складу са Законом о високом образовању и Статутом Факултета;
  • разматра извештај о пословању и завршни рачун за претходну годину;
  • доноси финансијски план Факултета;
  • одлучује о висини школарне за текућу школску годину;
  • утврђује стратегију обезбеђења квалитета, на предлог декана;
  • јача сарадњу са локалном самоуправом;
  • обавља и друге послове у оквиру своје надлежности.

Савет наставља са активним укључивањем у процесе реформи високог образовања у којој учествују бројни органи и институције на нивоу Републике, али и органи Факултета, сваки са посебним обавезама.